Wybór języka:   Polski | Deutsch | English
Krajowa Izba Doradców Podatkowych
Abakus - Kancelaria Doradców Podatkowych
Kancelaria Doradców Podatkowych ABAKUS s.c.

Kancelaria Doradców Podatkowych ABAKUS s.c. oferuje firmom pomoc
i rozliczenia w zakresie:

Doradztwo gospodarcze i planowanie biznesowe

Osoby pragnące otworzyć działalność gospodarczą często nie posiadają wiedzy w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz konsekwencji podejmowanych deccyzji. Dla osób pragnących pozyskać taką wiedzę oferujemy

- pomoc w przygotowaniu biznesplanów

- szkolenia specjalistyczne np.:  w zakresie rachunku kosztów i kalkulacji dzialalności gospodarczej, podejmowania działalności i oceny ryzyka,  nowoczesnych metod rozwoju działalności,

- szkolenia w zakresie prowadzenia i zakładania firm,

- pomocy w zakresie podejmowania decyzji strategicznych oparnych na nowoczesnych metodach biznesowych

- ocenę zagrożeń i ryzyka podejmowanej dzialalności gospodarczej

- przygotowania do ekspansji rynkowej

Doradztwo podatkowe

oferujemy kompleksowe doradztwo podatkowe dla podmiotów gospodarczych wraz z ich indywidualnym podejściem do danego problemu i rodzaju firmy.  W ramach doradztwa podatkowego identyfikujemy ewentualne zagrożenia, jak i pomagamy je zminimalizować, w taki sposób aby ograniczyć kwestionowanie ich przez organa podatkowe 

Dla osób podejmujących działalność gospodarczą oferujemy indywidualną analizę wyboru formy opodatkowania oraz prowadzonej ewidencji podatkowo-księgowej.

Uczestniczymy w kontrolach podatkowych i skarbowych oraz pomagamy w przygotowaniu dokumentacji dla kontrolujących. Pomagamy w trakcie kontroli doradzając oraz przygotowując  je dla organów kontrolnych.

 

Podatki międzynarodowe

Globalizacja oraz otwarcie rynków daje możliwości  uzyskiwania dochodów poza granicami kraju. Problematyka opodatkowania dochodów  zagranicznych oraz ich właściwe wykazanie w zeznaniu rocznym obarczone jest ryzykiem błędnego zastosowania prawa podatkowego. W ramach tych usług sprawdzamy osobwiązki podatkowe wynikające z poszczególnych umów i konwencji międzynarodowych

Audyt podatkowy

Jako wyspecjalizowana w rozliczeniach podatkowych Kancelaria oferujemy podmiotom gospodarczym usługi audytu podatkowego, czyli oceny prawidłowości prowadzonych przez podatmiot rozliczeń ze Skarbem Państwa.

Celem audytu jest  zlokalizowanie, wyeliminowanie i usunięcie nieprawidłowości w sferach objętych badaniem. Dodatkowo  pomagamy we wdrażaniu  nowych rozwiązań umożliwiających uniknięcia  uchybień w rozliczeniach podatkowych.

W ramach audytu podatkowego oferujemy audyt podatkowy  kompleksowy  lub częściowy - na wybranej próbie losowej względnie audyt rodzajowy dotyczący konkretnego rodzaju kosztu lub przychodu. Oprócz tego oferujemy także audyty w zakresie rozliczeń podatkowych PIT/CIT/VAT podatki lokalne.

Po zakończeniu sporządzamy raport, który pomoże klientowi na samodzielne usunięcie nieprawidłowości.

Prowadzenie ewidencji podatkowych - Księgowość podatkowa

 W zakresie usług księgowych i prowadzenia ewidencji podatkowo-księgowych oferujemy

- prowadzenie księgowości podatkowej, księgi przychodów i rozchodów, ewidencje podatku ryczałtowego, ewidencje VAT oraz inne ewidencje wymagane przpisami podatkowymi

- sporządzanie i wysyłka elektroniczna JPK oraz innych wymaganych sprawozdań

- nadzór i pomoc w zakresie rozliczeń podatkowych u podmiotów prowadzących księgi handlowe

- przygotowanie i sporządzanie sprawozdań finansowych( bilansów, raportów rocznych, rachunków zysków i strat, rachunku przepływu pieniężnych) oraz pomocy w przygotowaniu  sprawozdań rocznych

- sporządzania sprawozdań statystycznych

Ksiąg rachunkowych

W ramach  stuktur naszej Kancelarii oferujemy usługi księgowe ksiąg rachunkowych oferujemy

- pomoc w sporządzeniu zakładowego planu kont przy otwieraniu działalności

- pomoc w przygotowaniu polityki rachunkowości

- księgowania pełnej księgowości- ksiąg rachunkowych

- prowadzenie rozrachunków z dostawcami i odbiorcami

- sprawdzania pod względem formalnym i rachunkowym dokumentów księgowych

-  bieżąca ewidencja operacji gospodarczych

- prowadzenie księgi głównej, pomocniczej, ewidencji środków trwałych i wyposażenia oraz ewidencji dla cełow podatku VAT

- sporządzania sprawozdań okresowych (miesięcznych, kwartalnych, rocznych)

- sporządzania raportów statystycznych

- sporządzanie i wysyłka JPK oraz innych wymaganych przepisamis prawozdań i raportow

- przygotownia i sporządzenie sprawozdań finansowych (bilansu., rachunku zyskówi strat, rachunek przepływów finansowych, zmian w kapitale, informacji dodatkowej itd) 

Kadry i Płace

W ramach Kadr i Płac oferujemy

- prowadzenie obsługi kadrowwej od zatrudnienia pracownika aż do jego zwolnienia

- prowadzenie obsługi płacowej (sporządzanie list płac, umów zleceń o dzieło itd)

- rozliczenia ZUS i US

- doradztwo w zakresie obowiązków płatnicznych PIT i ZUS

- doradztwo i obsługa zatrudniania na terenie Niemiec

Pomoc w odłużaniu 

W ramach pomocy w odłużaniu oferujemy następujące usługi

- pomocy negocjacjach z wierzycielami,

- ustalania planówi strategii oddłużania,

- analizy zagrożeń finansowych,

- opracowania strategii wyjścia z kryzysu,

German Desk

W ramach German Desk oferujemy następujące usługi

- pomocy w zakładaniu działalności gospodarczej na terenie Niemiec, wyboru odpowiedniej formy prawnej

- rejestracja w zagranicznych urzędach skarbowych, Zoll i SOKA-BAU

- reprezentacja polskich podmiotów świadczących usługi na terenie Niemiec przed niemieckimi organami podatkowymi

- rozliczenia podatkowe Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer,  celne, SOKA-BAU oraz pomoc w uzyskaniu Freistellung

- rozliczenia polskich podmiotów świadczących usługi na terenie Niemiec,

- pomocy w kontaktach z niemieckimi urzędami

- doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Niemiec

- szkolenia w zakresie działalności gospodarczej

Postępowanie kontrolne oraz kontrola sądowa decyzji administracyjnych

- uczestnictwo  i pomoc w trakcie kontroli przed organami państwowymi

- reprezentacja podatnika przed organami w trakcie kontroli i postępowania odwoławczego

- wnoszenie pism i uwag w zakresie kontroli przed organami

- wnoszenie odwołań do organów wyższej instancji

- zaskarżanie i reprezentacja podatnika przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym,  Naczelnym Sądem Administracyjnym 

- przygotowanie skargi oraz pism w trakcie sądowego postępowania kontrolnego decyzji administracyjnych

20 lat KRDP